ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAPYTANIE OFERTOWE

W RAMACH ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim”

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu:

„Ochrona dziedzictwa kulturowego zabytków przez remont i konserwację kościoła parafialnego i dzwonnicy w Majdanie Królewskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Nr projektu RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16

 

 Ogłoszenie z Bazy Konkurencyjności zamieszczone w dniu 11.09.2017r. – [POBIERZ]

Zapytanie Ofertowe z dnia 11.09.2017 [POBIERZ]

 

 Integralną częścią Zapytania Ofertowego są załączniki:

Załącznik Nr 1 – Dokumentacja techniczna opisująca przedmiot zamówienia [POBIERZ]

Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza Ofertowego. [POBIERZ]

Załącznik Nr 3 – Wzór wykazu robót budowlanych. [POBIERZ]

Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu osób [POBIERZ]

Załącznik Nr 5 – Wzór   oświadczenia   o   braku   powiązań   osobowych     lub kapitałowych z Zamawiającym (Beneficjentem). [POBIERZ]

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia. [POBIERZ]

Załącznik Nr 7 – Projekt umowy. [POBIERZ]

Załącznik Nr 8 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [POBIERZ]

 

Wyjasnienia nr 1 z dnia 15.09 2017 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 15.09 2017 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Baza Konkurencyjności) [POBIERZ]

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 19.09.2017 r. [POBIERZ]

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 19.09.2017r. (Baza Konkurencyjności) [POBIERZ]

Zapytanie ofertowe z dn. 19.09.2017 r. [POBIERZ]

Informacja o wyborze wykonawcy na roboty budowlane 05.10.2017 r. [POBIERZ]

 Informacja o wyborze wykonawcy na roboty budowlane (Baza Konkurencyjności) 05.10.2017 r.[POBIERZ]

Możesz również polubić…